5

5-1. .

5-2. ) ; ) .

5-3. p = const . T.

5-4. 1/V; S/V.

5-5. .

5-6. ) ; ) -- CV .

5-7. . Cp = ( partdiff.gif (59 bytes)H/ partdiff.gif (59 bytes)T)p.

5-8. p = dT/V; S = c + blnT + dlnV; Cnu.lc.gif (53 bytes) = b; a = U0, d = R.

5-9. . ( partdiff.gif (59 bytes)G/ partdiff.gif (59 bytes)T)p = S.

5-10. p = RT/V; U = (aR)T + U0.

5-11. p(V,T) = RT/(Vb) a/V2; U(V,T) = F + TS = cT a/V + F0; a, b , c .

5-12. U(V) = RT 2B(T) / V + const.

5-13. F(T) U0 = aT 4/12, S(T) = aT 3/3, U(T) U0 = aT 4/4.

5-14. F(T) U0 = aT 4/3, S(T) = 4aT 3/3, CV(T) = 4aT 3.

5-15. . .

5-17. delta.uc.gif (844 bytes)U = a/V1 a/V2; ; ;
delta.uc.gif (844 bytes) F = delta.uc.gif (844 bytes)U T delta.uc.gif (844 bytes)S; delta.uc.gif (844 bytes) G = delta.uc.gif (844 bytes) H T delta.uc.gif (844 bytes) S.

5-18. delta.uc.gif (844 bytes) H = 36.65 , delta.uc.gif (844 bytes) U = 26.18 , delta.uc.gif (844 bytes) F = 249.4 , delta.uc.gif (844 bytes) G = 238.9 , delta.uc.gif (844 bytes) S = 27.71 / .

5-19. ) delta.uc.gif (844 bytes) G = 3.65 ; ) delta.uc.gif (844 bytes) G = 2721 .

5-20. S0(H2O ()) = 196 /( . ); p = 0.84 .

5-21*. delta.uc.gif (844 bytes) U = 10.8 , delta.uc.gif (844 bytes) H = 712.2 , delta.uc.gif (844 bytes) S = 0.036 / , delta.uc.gif (844 bytes) F = 0.01 .

5-22. (H2O ()) = 228.5 /, (H2O ()) = 236.9 /.

5-23. delta.uc.gif (844 bytes) Go = 22.2 /.

5-24. delta.uc.gif (844 bytes) Go = 31.2 /.

5-25. 88.1 /, 78.6 /.

5-26. = 16.7 /, = 6.19 /.

5-27. 6.09 /, 3.32 /.

5-28. 24.4 /, 16.3 /.